Web Access / เข้าสู่หน้าหลักของโรงเรียน

กำหนดการรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2558

ชั้นอนุบาล 1                                           จำนวน      90   คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-นักเรียนเลื่อนชั้นจากอนุบาล                จำนวน      90   คน
-ห้องเรียนปกติ (จับฉลาก)                     จำนวน       70   คน
-ห้องเรียนโครงการพิเศษ(MEP)           จำนวน       70  คน

ขอรับใบสมัคร

ป.1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ(MEP)          9 - 17    กุมภาพันธ์ 2558
อนุบาลปีที่1                                              19- 27   กุมภาพันธ์ 2558
ประถมศึกษาปีที่ 1                                       2-11     กุมภาพันธ์  2558 

( เวลา 08.00 น. – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ )

รับสมัคร

ป. 1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ(MEP)           13-17 กุมภาพันธ์ 2558
อนุบาลปี ที่1                                             27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2558
ประถมศึกษาปีที่ 1                                          6 – 10 มีนาคม 2558

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน

  1. ชั้นอนุบาล 1               รับสมัครเด็กที่เกิดระหว่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2554
  2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    รับสมัคร  เด็กที่เกิด พ.ศ. 2551  (เกิดระหว่างวันที่1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551)  หรือ  เด็กที่เกิด พ.ศ 2552 และจบชั้นอนุบาลสูงสุดของโรงเรียน

หลักฐานการสมัคร

1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง

2. สูติบัตรฉบับจริง

3. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

4. หลักฐานการศึกษาจบชั้นอนุบาลสูงสุด

สถานที่รับสมัคร

ห้องธุรการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

 

วิธีการคัดเลือก      

- ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP ป.1 ใช้วิธีการสอบคัดเลือก

-ห้องเรียนปกติ   ใช้วิธีการจับฉลาก

 

กำหนดการคัดเลือก

ห้องเรียนโครงการพิเศษ ( MEP )

สอบคัดเลือก     22  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 -12.00 น.

ประกาศผลและรายงานตัว   27 กุมภาพันธ์ 2558

มอบตัว       8  มีนาคม 2558   เวลา 09.00 -11.00 น.

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่