Web Access


กำหนดการรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2557

ชั้นอนุบาล 1                                                    จำนวน      90   คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
        -นักเรียนเลื่อนชั้นจากอนุบาล                จำนวน       85   คน
        -ห้องเรียนปกติ (จับฉลาก)                     จำนวน       75   คน
        -ห้องเรียนโครงการพิเศษ(MEP)           จำนวน       70  คน

 

ขอรับใบสมัคร

 ป.1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ(MEP)          1 - 12    กุมภาพันธ์ 2557
 อนุบาลปีที่1                                              10 - 26   กุมภาพันธ์ 2557
 ประถมศึกษาปีที่ 1                                      17   กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2557 

( เวลา 08.00 น. – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ )

 

รับสมัคร

ป.1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ(MEP)           13-17 กุมภาพันธ์ 2557
อนุบาลปี ที่1                                                27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2557
ประถมศึกษาปีที่ 1                                       6 – 10 มีนาคม 2557

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่